وظیفۀ اصلی این محصولات شستشوی است، اما همچنین حاوی مواد مؤثره ای هستند که به مو حالت، حجم، شفافیت و شانه پذیری نیز می دهند.